Info RCH

Radio Club Haaglanden ( RCH )

Radio Club Haaglanden is een bloeiende vereniging waarvan de leden zich bezig houden
met alle facetten van de radio hobby. Bijna alle leden hebben een officiële
zendmachtiging gekregen na het met goed resultaat afleggen van het examen op
gebied van zendtechniek, elektronica, machtigingsvoorwaarden en soms ook CW
(morse ). Het is geen vereiste om lid te kunnen worden, de meesten worden zo enthousiast dat men vanzelf voor de examens opgaat! Uiteraard hebben we ook de non-gelicensieerde luisteramateurs welke met evenementen zelfs even zendamateur kunnen worden door onder begeleiding de clubcall te gebruiken !

Doelstelling

Radio Club Haaglanden heeft tot doel het zendamateurisme uit te dragen in de breedste
zin des woords, dit doen we door middel van experimenten en deelname aan
evenementen en ook houden we contact met elkaar over de radio hobby.

Het Bestuur:

Voorzitter/ Secretaris: Ferdi Daleman PD9FJ

Penningmeester: Hans Pluijgers, PA3HGT

Algemeen lid: Marco Bockma, PD2EAW

Postuum: Cock Helderman,PE1OSD sk

Lidmaatschap

De kosten van het lidmaatschap bedragen € 25,00 per jaar (2016).  De kosten van het lidmaatschap dienen te worden voldaan voor 1 januari van het nieuwe jaar, het eerste (gedeeltelijke) jaar.De kosten kunnen worden overgemaakt aan: ING rekening 28 63 727 (IBAN: NL66 INGB 0002 8637 27) tnv  Radio Club Haaglanden .Vermeld direkt de relevante gegevens zoals callsign of  luisternummer. Letop lidmaatschap wordt alleen geaccepteerd na het eerst insturen van het aanmeldingsformulier en het huishoudelijk regelement. Aanmelding in het derde kwartaal of later betekend €12,50 lidmaatschap voor het nog lopende halve jaar. Vanaf de eerstvolgende jaarwisseling volgt een gewoon jaar lidmaatschap.

Wat krijgt men er voor terug, wat moet men er voor doen?

De bedoeling is zo veel mogelijk radio activiteiten bij te wonen en te
organiseren, e.e.a. is afhankelijk van de inzet van de leden. Dit doen we
voorlopig onder onze evenementen callsign PI4F zodat voor de buitenwereld
direct duidelijk is wie we zijn. De lidmaatschapgelden worden gebruikt om de
eerste kosten te dekken (vergunning aanvragen, locaties etc.) bij heel grote evenementen
kan het zijn dat dit niet kostendekkend is, dit zal dan vooraf bekend gemaakt
worden en iedereen die bij dat desbetreffende evenement mee wil doen deelt mee
in de huidige kosten. Let wel : wij hebben geen winstoogmerk, alles dat in de
vereniging geinvesteerdt wordt gebruikt voor de vereniging.

Opgeven /aanmelden

Men kan zich schriftelijk of mondeling aanmelden bij de secretaris of via
infoformulier . Vermeld direkt de relevante  gegevens zoals naam, adres, telefoon, email en eventueel callsign of  luisternummer. Letop lidmaatschap wordt alleen geaccepteerd na het eerst  insturen van het aanmeldingsformulier en het huishoudelijk regelement.

Lidmaatschap opzeggen

Men kan schriftelijk opzeggen via het adres op de website, of via infoformulier
Vermeld direkt de relevante gegevens zoals naam, adres, telefoon, email en
eventueel callsign of luisternummer. Letop opzeggingen worden alleen
geaccepteerd na schriftelijke afmelding.

Disclaimer

Radio Club Haaglanden (hierna RCH) zet zich naar alle redelijkheid in voor juiste en
actuele informatieverstrekking op deze site, maar kan geen garantie geven voor
juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Aan de inhoud van deze
site kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. RCH aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor schade, die mocht voortvloeien uit het gebruik of het
niet kunnen gebruiken van deze site, of uit het gebruik van informatie van deze
site. Door op bepaalde links binnen de site te klikken komt u op andere sites
waarvoor de RCH geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt. RCH behoudt zich te
allen tijde het recht voor om de inhoud van de site alsmede de benodigde
software op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen. RCH behoudt zich
het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of
van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In
aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

Auteursrecht

Op de inhoud van deze site rust auteursrecht. Teksten, audio- en beeldmateriaal en
bronbestanden mogen uitsluitend voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt.
Niets van deze site mag door derden worden hergebruikt, bewerkt dan wel
gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RCH. Ook op de
benodigde (server-side) software, waarmee de inhoud van deze site via het
Internet toegankelijk wordt gemaakt rust auteursrecht. Deze software mag op
geen enkele manier worden verveelvoudigd.

Privacy

Persoonsgegevens,die door gebruikers van de site aan RCH worden verstrekt, bijvoorbeeld bij een aanmelding, zijn voor gebruik van RCH en zullen niet aan derden worden
afgestaan.

 

2 reacties op “Info RCH

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *